Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Advanced Medical Technologies Center Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu e-wizyt za pośrednictwem strony internetowej: https://www.medfile.pl/lek-med-mariusz-kuczkowski/ortopeda/przemysl/ do której odnośniki znajdują się na niniejszej stronie https://www.amt-center.com
 2. Definicje:
 3. Cennik – cennik usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
 4. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie https://www.medfile.pl/lek-med-mariusz-kuczkowski/ortopeda/przemysl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
 6. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu e-wizyt, dostępna pod adresem https://www.medfile.pl/lek-med-mariusz-kuczkowski/ortopeda/przemysl/
 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu e-wizyty drogą elektroniczną,
 8. Usługodawca – Advanced Medical Technologies Center sp. z o.o. ,37-700 Przemyśl , ul.Stanisława Moniuszki 2 / 24, NIP: 7952557630. adres e-mail do kontaktu: bok@amt-center.com, tel.: +48 531876040.
 9. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 10. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.
 • 2.Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty
 1. Rezerwacja terminu e-wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Pacjent rezerwujący e-wizytę zobowiązany jest:
 3. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 4. uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu .
 5. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługodawcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 6. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
 7. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu e-wizyty jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny e-wizyty wynikającej z cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 8. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem e-wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu e-wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 9. przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
 10. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 11. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 12. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • 3. Reklamacje
 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 • 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty
 1. Odwołanie e-wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej e-wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu e-wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej e-wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. W takiej sytuacji przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin e-wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania e-wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu e-wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu e-wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin e-wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu e-wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu e-wizyty zgodnie z Regulaminem.
 • 5. Wymagania techniczne
 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji e-wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
 2. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
 3. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
 4. minimalne wymagania sprzętowe: a. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory), b. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych, c. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek, d. stałe połączenie do sieci Internet.
 5. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
 6. rachunku bankowego,
 7. konta poczty elektronicznej
 8. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. . Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30/03/2020
SKLEP ONLINE